Känn dig säker – Vi hjälper dig med kontroll av din elanläggning

Elinstallationer i fastigheter och industrier ska vara installerade på rätt sätt och sedan underhållas fortlöpande för att vara säkra för både människor och egendom. Är du ansvarig för en elanläggning och den elektriska utrustning som kopplas till anläggningen är du också ansvarig för underhåll och kontroll av den. Hos oss på Värmia kan vi erbjuda en professionell kontroll av din elanläggning.

Innehavarens ansvar och kontroll

Precis som allt annat åldras också elanläggningar och måste därför underhållas och ibland repareras för att undvika person- och egendomsskador. I föreskriften ELSÄK-FS 2022:3 från Elsäkerhetsverket regleras innehavarens ansvar och kontroll av elanläggningar och elutrustning. Den som är innehavare av en elanläggning eller annan elutrustning i fastigheter eller industriverksamheter måste:

Installationen och användningen av elanläggningen måste alltså ske på ett säkert sätt för att minska risken för bränder, driftavbrott och personskador. En periodisk kontroll av elanläggningen med oss på Värmia innebär en noggrann genomgång av systemet.

Känn dig säker – Vi hjälper dig med kontroll av din elanläggning

Kontroll av elanläggning

Ta hjälp av en erfaren elektriker från Värmia vid kontroll av din elanläggning. Vi kontrollerar elanläggningar i bland annat tillverkningsindustrier, lantbruk, kontorsbyggnader, affärer, hotell och olika offentliga byggnader. Våra elektriker kontrollerar och åtgärdar eventuella fel och brister som kan orsaka skador och vara farliga för människor och egendom. Syftet med kontrollen är att upptäcka skador och förslitningar på elanläggningen i tid och allvarliga fel och brister åtgärdas omedelbart. Kontrollen av elanläggningen anpassas efter anläggningens utförande, ålder och användning. Enkelt kan man säga att vår elektriker från Värmia kontrollerar:

En kontroll av elanläggningen uppfyller också försäkringsbolagen generella krav för elsäkerhet genom att minska risken för personskador, bränder, maskinskador och driftavbrott.

Anlita Värmia för kontroll av din elanläggning

När du anlitar Värmia kan du lita på att kontrollen och eventuella åtgärder på elanläggningen sker på ett fackmannamässigt sätt. Värmia hjälper även till med dokumentationen enligt de krav som Elsäkerhetsverket ställer. Vi ser helt enkelt till att din elanläggning håller måttet för en ökad elsäkerhet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för säkra och trygga elinstallationer så att du som kund ska bli riktigt nöjd. Kontakta oss för kontroll av elanläggningar i Skåne. Vi hjälper företag med elkontrollen i bland annat Malmö, Lund och Landskrona.

FAQ

Hur ofta ska en elanläggning kontrolleras?

Kontrollen ska ske fortlöpande. Hur ofta varierar och beror på elanläggningens ålder, i vilken miljö den är placerad och hur den används.

Vad innebär ELSÄK-FS 2022:3?

Föreskriften innehåller bestämmelser som innehavare av starkströmsanläggningar måste uppfylla för elsäkerheten ska vara så bra som möjligt mot personskador, skador på egendom och driftstörningar. Föreskriften omfattar också all elektrisk utrustning som ansluts till elanläggningen.

Vem är ansvarig för en elanläggning?

Den som äger eller har nyttjanderätt till fastigheten ansvarar för att elinstallationerna och all elektrisk utrustning som ansluts är säkra.