Vad vi kollar på när vi går igenom din elanläggning

Kontroller av elanläggningar och elektrisk utrustning är viktiga för att säkerställa att alla installationer är säkra och uppfyller de standarder och regelverk som finns. Om du äger eller är ansvarig för en elanläggning måste du följa Elsäkerhetsverkets krav och rekommendationer och i vissa fall även ha en dokumenterad rutin för kontrollen.

Kontroll av elanläggning

Vissa lokaler har särskilda myndighetskrav eller omfattas av försäkringsavtalens krav på revisionsbesiktningar. För övriga lokaler gäller ELSÄK-FS 2022:3, vilket innebär att elanläggningen och all elektrisk utrustning ska kontrolleras regelbundet, och att kontrollen ska protokollföras om den inte endast är avsedd för enskilt ändamål. Kontrollen av elanläggningen ska anpassas efter dess funktion, ålder, omgivning och användning.

Rutinerna för just din elanläggning ska alltså baseras på en riskbedömning av systemet. Äldre elanläggningar och anläggningar ska kontrolleras med tätare intervaller än nya anläggningar eftersom de har större risker. I rutinen bör tidsintervall, kontrollmetoder, resultat och hur eventuella brister ska åtgärdas tydligt framgå. På Värmia har vi lång erfarenhet av att kontrollera elanläggningar och kan även hjälpa till med riskbedömningar och upprättande av rutiner för kontrollerna.

Vad ingår i en kontroll av en elanläggning?

En kontroll av en elanläggning innefattar flera moment. Kontrollen börjar med en visuell inspektion av elinstallationen och dess olika delar. Vi tittar på kabeldragningarna och anslutningarna, gör en mätning av jordfelsbrytarens funktion och testar brandvarnare. Efter avslutad kontroll får du en rapport som dokumenterar kontrollen, eventuella fel och brister, rekommendationer för åtgärder samt förslag på förbättringar.

Vad vi kollar på när vi går igenom din elanläggning

Varför ska en elanläggning kontrolleras?

Kontroll av elanläggningar görs för att säkerställa dess funktion. Det innebär att de överensstämmer med gällande föreskrifter. Vid en kontroll finns även möjligheten att hitta metoder för hur anläggningen ska energieffektiviseras. Kontroll av en elanläggning är mycket viktigt för att minska risken för:

Vi finns i sydvästra Skåne

Värmia kan hjälpa dig att göra en riskbedömning för elanläggningen och att fortlöpande kontrollera att anläggningen uppfyller kraven på installation, funktion och status. Vi åtgärdar också eventuella fel och brister. Brister som kan utgöra en direkt fara måste åtgärdas omgående. Övriga fel och brister ska åtgärdas så snart det går. Är du fastighetsägare eller ansvarig för en elanläggning i Malmö, Lund, Landskrona eller någon annanstans i sydvästra Skåne är du välkommen att höra av dig. Våra välutbildade elektriker i Malmö, Lund & Karlskrona lever upp till både Elsäkerhetsverkets och våra kunders mål och behov. Vi utför kontrollen av din elanläggning och elutrustning på ett fackmannamässigt och smidigt sätt.

FAQ

Hur ofta bör en kontroll av en elanläggning göras?

Kontrollen ska göras efter en riskbedömning av anläggningens funktion, ålder, omgivning och användning. Elsäkerhetsverkets generella rekommendation är att elanläggningen ska kontrolleras fortlöpande.

Vad ingår i en kontroll av en elanläggning?

En kontroll innefattas av en visuell inspektion samt kontroll av kablar, anslutningar, jordfelsbrytare och brandvarnare.

Vad innebär en kontroll av elanläggning?

En kontroll av en elanläggning och tillhörande elektrisk utrustning säkerställer att installationerna uppfyller de säkerhetskrav och föreskrifter som finns och inte utgör någon fara för människor eller egendom.